Home |  Search |  Contact Us |  Website & Cookies Policy

Services & Information

[image required]

Job Title(s)Léachtóir Sinsearach in Oideachas trí mheán na Gaeilge
Senior Lecturer in Irish Medium Education (IME)
 
Phone No.+44 (0) 28 9026 8293 
Internal Phone No.ext. 293 
Emaile.mhicaoidh 

Departments

Irish Medium Education

Education Studies Team

Masters Level

Short Description

Cuirim le teagasc agus measúnú ar Chúrsaí B.Oid. agus TICO i Staidéar Oideachais, Litearthacht, Uimhearthacht, An Domhan Thart Orainn agus achair eile curaclam bunscoile trí mheán na Gaeilge. Bím ag teagasc ar mhodúil máistreachta ar chúrsa inseirbhíse M.Oid. sa Choláiste agus déanaim miontráchtais máistreachta M-Leibhéal a stiúradh. Déanaim ábhair agus áiseanna teagaisc a mhúnlú agus a aistriú do léachtaí sa Choláiste agus tugaim tacaíocht litearthachta do na mic leinn lán-Ghaeilge. Is ball mé de chraobhchoiste Ceardchumann Ollscoile agus Coláiste. Is ball mé de Bhord Gobharnóirí Bhunscoil Phobal Feirste.
Bainim tairbhe as an diminsean idirnáisiúnta ag Coláiste Ollscoile Naomh Muire. Is comhordaitheoir Erasmus mé. Bhí deis agam cuairt a thabhairt ar thíortha eile a bhfuil córas tumoideachais acu: An Bhreatain Bheag, Albain, Tír na mBascach, Fryslận agus an Danmhairg.

I contribute to the teaching and assessment of BEd and PGCE courses in Education Studies, Literacy, Numeracy, the World Around Us and other primary curriculum learning areas through the medium of Irish. I teach on MEd modules and also supervise M-level dissertations. I produce teaching resources and materials in Irish for lectures and I provide literacy support for IM students. I am a member of the St Mary’s UCU Branch Committee and a member of the Board of Governors of Bunscoil Phobal Feirste.
I have benefitted from the international dimension of St Mary’s. I am an Erasmus Coordinator. I have had the opportunity to visit other countries which have immersion education systems: Wales, Scotland, Fryslận, the Basque Country and Denmark.

Current Research

Recent Publications
McClureWatters, Mhic Aoidh, E. Ní Thuairisg, L. Nic Íomhair, A. (pending publication) Research on the Educational Outcomes of Pre-school Irish-medium Education. Bangor:Department of Education.

Nig Uidhir, G. Mac Corraidh, S. Mhic Aoidh, E. Nic ÍOmhair, A. McPolin, P (2017) Anailís ar Ghaeilge Dhaltaí Eochairchéim 3 sa Tumoideachas . Belfast: CCEA.

Mhic Aoidh, E. (2017) Ag plé le haincheisteanna measúnaithe i suíomhanna luathbhlianta Gaelscolaíochta in Comhartaighde Iml 3 https://comhartaighde.ie/eagrain/3/

Mhic Aoidh, E. (2016) Cleachtas múinteoirí i gcomhair measúnú ranga i suíomhanna bonnchéime na gaelscolaíochta in O Ceallaigh, TJ agus Ó Laoire, M. (eag) an Tumoideachas: bua nó dua https://www.cogg.ie/wp-content/uploads/an-tumoideachas-bua-no-dua.pdf

Mhic Aoidh, E. (2013) Teachers’ Classroom Assessment Practices in Irish-medium Early Years Foundation Stage Settings: a socio-cultural analysis. EdD Dissertation, Queen’s University Belfast.

Mhic Aoidh, E. (2013) ‘Meafar Eile Foghlama don Ghaeilge sna Gaelscoileanna’ in de Brún, F. agus Mac Mathúna, S. (eag.) Eigse Loch Lao 2: An Ghaeilge i gCóras Scolaíochta na hEireann. Berlin: Cuarach Bhán Publications.

Mhic Aoidh, E. Garland, J. Nig Uidhir, G. and Sweeney, J (2012) ‘Irish-medium Initial Teacher Education’ in Waldron, F. Smith, J. Fitzpatrick, M. and Dooley, T. Re-imagining Teacher Initial Education: perspectives on transformation. Dublin: Liffey Press.

Recent Conference Presentations

Inniúlachtaí Teanga Múinteoirí sa Luaththumoideachas An Dara Comhdháil Taighde Uile-Oileánda ar an Tumoideachas Coláiste Mhuire gan Smál, Luimneach 18 Bealtaine 2018.
Educational Outcomes of Irish-medium Pre-school Education in the north of Ireland a presentation at the Fryske Academy first Conference on Frisian Humanities Leeuwarden April 25th 2018
Torthaí Oideachasúla san earnáil réamhscolaíochta lán-Ghaeilge i dtuaisceart Éireann a presentation at the Ag Treorú na Foghlama sa Ghaelscolaíocht Conference, St Mary’s University College May 2nd 2017

Educational Outcomes of Irish-medium Pre-school Education in the north of Ireland a presentation at the Multilingualism in the Early Years International Conference DIT Dublin 19th May 2017

Please use the Staff Directory if you wish to contact another member of staff.